Požarni red naj bo prva skrb v vsakem objektu

požarni red projekt varnost

Zakon o varstvu pred požarom določa, da morajo lastniki, oziroma najemniki stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov imeti izdelan požarni red. Požarni red ni samo nujen strošek, pač pa lahko v primeru nesreče reši marsikatero življenje in zmanjša gmotno škodo v primeru požara. Poleg tega v primeru požara zavarovalnica zaradi neupoštevanja zakonskih obveznosti ne izplača zavarovalne premije, prav tako pa lahko Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izda globo v višini do 20.000 EUR. Proti tem dejstvom, je strošek izdelave požarnega reda zanemarljiv.

Kaj je požarni red

Požarni red je dokument, ki opredeljuje organizacijo požarnega varstva v prostorih, z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb, zaposlenih, stanovalcev in obiskovalcev. Na njem so določeni preventivni in aktivni ukrepi pred požarom. Požarni red vsebuje tudi navodila za ravnanje v primeru požara. Na njem so označene lokacije gasilnih aparatov, morebitnih nevarnih snovi, električnih virov, ter pot do zasilnih izhodov ter zbirnih mest. Požarni red mora biti izobešen na vidnem mestu.

Kdo lahko izdela požarni red

Požarni red lahko izdela oseba, ki je strokovno podkovana na tem področju in ima že nekaj izvedenskih kompetenc. Listino lahko izdela delodajalec sam, če ima zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz požarne varnosti. Navadno pa se delodajalci za izdelavo požarnega zidu odločijo najeti zunanje izvajalce, ki se ukvarjajo izključno z izvajanjem ukrepov varstva pred požari v objektih. Ta podjetja izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog v zvezi s požarno varnostjo, ter imeti primerno dovoljenje za delo.

Prav tako izdelovalec požarnega redu ponavadi na ustrezen način seznani zaposlene kako ravnati v primer požara. Določi se oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki se o tem tudi ustrezno izobrazi. Dober požarni red in jasno razporejene naloge vsakega posameznika lahko rešijo življenja in materialne dobrine.